CATERING

Smaczne jedzenie to nasza specjalność

Poszukujesz smacznego i sprawdzonego cateringu na imprezy firmowe, rodzinne, plenerowe? Zgłoś się do nas.

WYPOŻYCZALNIA

Największy wybór urządzeń

Olbrzymi wybór urządzeń gastronomicznych. Wszystko co niezbędne do organizacji imprezy.

IMPREZY

Zorganizujemy każdą imprezę

Zapewniamy zaplecze gastronomiczne, pełne wyposażenie organizowanych imprez oraz atrakcje dla małych i dużych.

ANIMACJE

Najlepsze animacje dla dzieciaków

Pociechy zadowolą nie tylko zajęcia manualne i plastyczne, ale również zajęcia ruchowe w plenerze.

regulamin

Regulamin Wypożyczalni Cateringowej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Regulamin

§1 OGÓLNE WARUNKI

1. Niniejsze ogólne warunki umów najmu (zwane dalej regulaminem), obowiązują dla umów najmu sprzętu gastronomicznego, cateringowego, mebli (zwane dalej sprzętem) zawieranych przez Biuro Projektów Euro Projekt Przemysław Górny ul. Sportowa 4, 64-423 Lubosz i stanowią każdorazowo, integralną część umowy najmu.
2. Najemcą może być każda osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.

§2 ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa najmu zawierana jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Każdy z oferowanych produktów posiada opis oraz przeznaczenie.
3. Za zawarcie umowy uważa się złożenie przez najemcę zamówienia mailem, lub za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.catering-lubosz.pl.

§3 OFERTA

1. Sprzęt udostępniany najemcy, odpowiada sprzętowi przedstawionemu na stronie wypożyczalni www.catering-lubosz.pl.
2. Każdy z oferowanych produktów posiada opis oraz przeznaczenie.

§4 CENY

1. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto i dotyczą terminu wynajęcia sprzętu do 3 dni- licząc od dnia odbioru sprzętu przez najemcę.
2. Opłata za wynajem sprzętu powyżej 3 dni , ustalana będzie odrębnie przez najemcę i wynajmującego.
3. Transport- w przypadku dostawy sprzętu przez wynajmującego do miejsca wskazanego przez najemcę, do ceny wynajmu każdorazowo dolicza się koszt transportu sprzętu.
4. Koszt transportu sprzętu uzależniony jest od objętości wynajmowanego sprzętu i wyznaczonego odcinka w kilometrach, w wysokości indywidualnie ustalonej przez wynajmującego.

§5 OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia sprzętu przed: kradzieżą, uszkodzeniem lub jakimikolwiek innymi zagrożeniami od godziny jego dostawy/odbioru do godziny jego zwrotu do miejsca wskazanego przez wynajmującego.
2. Najemca zobowiązuje się używać wynajęty sprzęt tylko w celu i czasie uzgodnionym z wynajmującym oraz zgodnie z jego rzeczywistym przeznaczeniem.
3. Najemca jest zobowiązany przestrzegać środków ostrożności wskazanych przez wynajmującego.
4. Wynajmujący realizuje zamówienie wynajmu sprzętu pod warunkiem, że zostało poprawnie złożone na co najmniej 48 godzin przed planowaną datą dostawy/odbioru sprzętu.
5. Najemca jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do budynków, terenów i pomieszczeń, do których sprzęt ma być dostarczony.
6. Wydanie i odebranie sprzętu odbywa się na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli wynajmującego i najemcy.
7. Wynajmujący zobowiązuje się przygotować i wydać najemcy sprzęt zgodnie z zamówieniem oraz w terminie z najemcą ustalonym.
8. Najemca nie może podnajmować sprzętu w całości lub części osobom trzecim.

§6 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. W przypadku nieobecności najemcy w terminie, godzinach i miejscu dostawy ustalonych w umowie, wynajmujący może zostawić sprzęt i będzie to równoznaczne z podpisaniem przez najemcę protokołu odbioru sprzętu. Odpowiedzialność za sprzęt w takim przypadku przechodzi na najemcę.

§7 WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa sprzętu odbywa się do miejsca wskazanego przez najemcę na poziomie parteru do pierwszych zamkniętych drzwi.
2. Droga dojazdowa musi być przejezdna dla pojazdów mechanicznych i wózków podnośnych.
3. Koszty rozdzielenia, zebrania, złożenia i rozłożenia sprzętu są odrębnie naliczane przez wynajmującego.
4. Najemca lub upoważniona przez niego osoba powinna być obecna przy dostawie sprzętu i pokwitować jego przyjęcie.
5. Dostawy i odbiory sprzętu w godzinach nocnych, w dni świąteczne lub wolne od pracy są dodatkowo płatne.
6. Obowiązek sprawdzenia dostawy sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym przechodzi na najemcę.
7. Najemca ma możliwość oddania sprzętu brudnego (dotyczy to naczyń i sprzętów kuchennych) po wcześniejszym uzgodnieniu z wynajmującym. Wynajmujący obciąży najemcę kosztami czyszczenia i wystawi najemcy za tę usługę fakturę.
8. Najemca zobowiązany jest zgłosić jakiekolwiek braki lub wady sprzętu przy jego odbiorze od wynajmującego.
9. Reklamacje zgłaszane przez najemcę po dniu dostawy nie zostaną uznane. W przypadku wykrycia przez wynajmującego, uszkodzeń sprzętu, najemca wymieni sprzęt na pozbawiony wad.

§8 ZWROT SPRZĘTU

1. Najemca jest zobowiązany zwrócić sprzęt w uzgodnionym terminie, w takim stanie w jakim był dostarczony (umyty, wyczyszczony), zapakowany.
2. W przypadku gdy po upływie terminu wynajmu najemca zwróci wynajmującemu odnaleziony a wcześniej uznany za zagubiony sprzęt, nie uchyla to jego odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w zwrocie sprzętu i skutkuje obowiązkiem uiszczenia zapłaty za okres, w którym pozostawał on w posiadaniu najemcy, według stawki odrębnie ustalonej przez wynajmującego.
3. Najemca jest zobowiązany wysuszyć sprzęt i jego elementy wykonane z tkanin jeszcze przed zapakowaniem.
4. W przypadku zwrotu sprzętu w terminie późniejszym niż ustalony w umowie najmu, wynajmujący może naliczyć najemcy dodatkową opłatę za każdy rozpoczęty dzień.
5. W przypadku gdy najemca odda sprzęt w całości bądź jakiejkolwiek części w stanie nie nadającym się do użytku, najemca pokrywa wartość uszkodzonego sprzętu według “cennika strat”.
6. Ostateczna kontrola i przeliczenie zwróconego sprzętu odbywa się w magazynie wynajmującego, w obecności najemcy i wynajmującego lub upoważnionych przez nich osób i jest dla nich wiążąca, czego dowodem jest protokół odbioru sprzętu.
7. Jeśli najemca lub wynajmujący odstąpi od umowy później niż 10 dni przed datą dostawy sprzętu, poszkodowany może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości wynagrodzenia za wynajmowany sprzęt.
8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany zamówionego sprzętu na podobny spełniający takie same funkcje i w tej samej cenie.

§9 PŁATNOŚCI

1. Opłata za wynajem sprzętu oraz ewentualne koszty transportu lub inne koszty dodatkowe, jest płatna przez wynajmującego sprzęt w terminie wyznaczonym przez wynajmującego.
2. Wynagrodzenie za czynności nieobjęte umową- w postaci wynagrodzenia za zwrot wynajętego sprzętu przez najemcę po terminie , za mycie sprzętu jest płatne w terminie i w sposób wskazany przez wynajmującego.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE

1. Jeśli najemca lub wynajmujący odstąpi od umowy w terminie nie później niż 10 dni przed datą dostawy sprzętu, poszkodowany może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia za wynajmowany sprzęt.

§11 UBEZPIECZENIE

1. Sprzęt nie jest ubezpieczony przez wynajmującego.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za ogólne szkody, które powstały przez niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wynajmowanego sprzętu, jak również za wszelkie następstwa zdarzeń, działań lub zaniechań, a także za wypadki powstałe w czasie, gdy sprzęt był w jego posiadaniu oraz za wszelkie przypadki utraty sprzętu.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany umowy najmu sprzętu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ogólnymi znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.